کمیته علمی کنفرانس نانو محاسباتی به ترتیب حروف الفبا:

- دکتر ستار ارشدی                   دانشگاه پیام نور

- دکتر اکبر اسماعیلی                 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

- دکتر امیر امانی                       دانشگاه علوم پزشکی تهران

- دکتر خلیل پورشمسیان           دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

- دکتر اصغر داود                       دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

- دکتر مسعود درویش گنجی       دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

- دکتر زهرا شریعتی نیا              دانشگاه صنعتی امیرکبیر

- دکتر بابک صادقی                   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

- دکتر محمدرضا عوادی              دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

- دکتر رضا غیاثی                      دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

- دکتر رضا فضایلی                    دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 

دعوتنامه

محوریت

حوزه های مرتبط

مخاطبین

برگزار کننده

صفحه نخست

نحوه شرکت

ارسال مقاله

ثبت نام

تاریخ های مهم

تماس با ما

پوستر کنفرانس