نحوه شرکت در کنفرانس نانو محاسباتی:

- ثبت نام با ارایه مقاله به صورت ارسال فایل های چکیده فارسی و انگلیسی 200 کلمه ای

- ثبت نام بدون ارایه مقاله به عنوان مخاطب کنفرانس

 

 

 

 

دعوتنامه

محوریت

حوزه های مرتبط

مخاطبین

برگزار کننده

کمیته علمی

صفحه نخست

ارسال مقاله

ثبت نام

تاریخ های مهم

تماس با ما

پوستر کنفرانس